Technische Onderdelen
(0) Producten € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Technische Onderdelen

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Amacoo BV gevestigd te Sneek. Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nr. 54124549

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, adviezen, diensten (zaken) overeenkomsten en leveringen van Amacoo BV met derden (hierna te noemen: de opdrachtgever c.q. de afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Amacoo BV binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen.

2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever c.q. de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid hiervan mag Amacoo BV uitgaan.

3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor Amacoo BV normale werktijden.

4. De inhoud van folders, brochures, drukwerken, digitale bestanden, internetsite, etc. binden Amacoo BV niet, tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

5. Amacoo BV heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Gebondenheid

1. Amacoo BV zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar schriftelijk zijn aanvaard.

2. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit een schriftelijke bevestiging van Amacoo BV dan wel uit het begin van uitvoering van  Amacoo BV, binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.

3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden die geen procuratie hebben van Amacoo BV zijn niet bindend voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd door de directie of procuratiehouder.

4. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Amacoo BV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, digitale bestanden programmatuur en offertes/aanbiedingen. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De opdrachtgever c.q. de afnemer is gehouden deze zaken op de eerste verzoek aan Amacoo BV te retourneren op straffe van een boete van € 375,- per dag.

 

Artikel 5. Emballage

1. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van  Amacoo BV .

 

Artikel 6. Adviezen, ontwerpen en materialen

1. Door Amacoo BV verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

2. Amacoo BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever c.q. de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever c.q. de afnemer voorgeschreven materialen is afnemer zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever c.q. de afnemer is bestemd.

3. Voor de door Amacoo BV zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

4. In geval van opdracht neemt Amacoo BV bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn voorgeschreven. De opdrachtgever c.q. de afnemer is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de opdrachtgever c.q. de afnemer zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.

5. Wenst de opdrachtgever c.q. de afnemer bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan Amacoo BV over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan Amacoo BV dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Amacoo BV dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de opdrachtgever c.q. de afnemer hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.

6. Van Amacoo BV kan niet worden gevergd dat zij het in het bovengenoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat afnemer de verantwoordelijkheid op Amacoo BV wil overdragen. Amacoo BV aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de opdrachtgever c.q. de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

 

Artikel 7. Prijzen

1. De door Amacoo BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten, die ingevolge overeenkomst tussen partijen, ten laste van de opdrachtgever c.q. de afnemer komen.

2. Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor levering af fabriek.

3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan Amacoo BV een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.

4. Indien voor Amacoo BV stagnatie-uren ontstaan ten gevolge van door de opdrachtgever c.q. de afnemer c.q. derden te verrichten werkzaamheden, kan Amacoo BV deze stagnatie-uren bij de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening brengen.

5. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van opgave geldende materiaal- en grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc. Een verhoging van deze kostenfactoren drie maanden of later nadat de prijzen als voornoemd zijn opgegeven, kan Amacoo BV aan de opdrachtgever c.q. de afnemer worden doorberekend.

 

Artikel 8. Levering/Uitvoeringsduur

1. Levering geschiedt af fabriek of magazijn een en ander in overleg met de opdrachtgever c.q. de afnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van  Amacoo BV .

2. Bij opdrachten die een bedrag van € 100,00 netto excl. BTW of meer bedragen levert Amacoo BV in de Benelux franco aan de verharde weg, mits het afleveradres te bereiken is via normale verharde wegen.

3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Amacoo BV kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige zaken haar tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van termijnen kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen met de directie. Amacoo BV is van alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever c.q. de afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever c.q. de afnemer Amacoo BV een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 9. Levering en aanvaarding

1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde worden zaken geacht door Amacoo BV te zijn geleverd en door de opdrachtgever c.q. de afnemer te zijn aanvaard: Bij levering franco werk niet gelost, zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan, onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van zaken binnen de normale werktijd geschiedt. Indien meer losuren worden gemaakt, kunnen deze aan de opdrachtgever c.q. afnemer in rekening worden gebracht.

a. bij levering af fabriek: zodra de zaken in of op een vervoermiddel zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd of, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zijn gelost.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de opdrachtgever c.q. de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Amacoo BV heeft voldaan, hieronder ook verschuldigd geworden rente en of incassokosten, blijven de geleverde zaken, intellectuele zaken eigendom van Amacoo BV en draagt de opdrachtgever c.q. de afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welk oorzaak dan ook ontstaan.

2. Indien de door Amacoo BV geleverde zaken door de opdrachtgever c.q. de afnemer inmiddels zijn verwerkt, bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van Amacoo BV te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de opdrachtgever c.q. de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Amacoo BV heeft voldaan.

3. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Amacoo BV is de opdrachtgever c.q. de afnemer vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of het eigendom over te dragen en

blijft Amacoo BV eigenaar hiervan tot de opdrachtgever c.q. de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Amacoo BV heeft voldaan.

4. Ingeval de opdrachtgever c.q. de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren weken jegens Amacoo BV niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De opdrachtgever c.q. de afnemer machtigt Amacoo BV de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

5. Amacoo BV verschaft aan de opdrachtgever c.q. de afnemer op het moment dat de opdrachtgever c.q. de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van  Amacoo BV , ten behoeve van andere aanspraken die Amacoo BV op de opdrachtgever c.q. de afnemer heeft. De opdrachtgever c.q. de afnemer zal op eerste verzoek van Amacoo BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

Artikel 11. Risico

1. Bij levering af fabriek reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer. Ook indien Amacoo BV voor het transport zorg draagt, is de opdrachtgever c.q. de afnemer aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever c.q. de afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

2. Mocht een beroep op het gestelde in bovengenoemde artikel niet opgaan, dan is Amacoo BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat Amacoo BV in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of zijn verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever c.q. de afnemer cederen.

3. In geval van vervoer van zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer is Amacoo BV niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of gebreken die bij aankomst der goederen kunnen worden geconstateerd en niet direct op de retour te zenden vrachtbrief en of pakbon worden aangetekend.

4. Na levering en aanvaarding van zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en het verloren gaan ervan, alsmede van eventuele daarmee gepaard gaande gevolgschade, over op de opdrachtgever c.q. de afnemer.

5. In verband met de administratieve afhandeling ontvangen wij tezamen met de geretourneerde goederen het betreffende factuurnummer waarop de materialen zijn geleverd en de naam van de persoon waarmee de retournering is afgesproken. Retourzendingen waarvan materialen ouder zijn dan een half jaar na factuurdatum, worden door ons niet retour genomen.

6. Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen franco (opdrachtgever , afnemer betaald vrachtkosten)  aan Amacoo BV worden geretourneerd. Schriftelijk dient bij Amacoo een retour te worden aangemeld via info@amacoo.com. Niet aangekondigde retouren worden niet in behandeling genomen. Vanzelfsprekend kunnen wij alleen standaard goederen crediteren die, na kwaliteitskeuring, nog geschikt zijn voor de verkoop. Afgekeurde goederen zullen worden vernietigd. Verrekening zal plaatsvinden op basis van bruto prijzen, genoemd in onze prijslijst. De kosten bedragen 15% van het bruto orderbedrag.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is de opdrachtgever c.q. de afnemer verplicht Amacoo BV en redelijke termijn te gunnen, waar binnen Amacoo BV in overleg met de opdrachtgever c.q. de afnemer de overeenkomst zodanig aan de gewijzigde omstandigheden zal trachten aan te passen dat de uitvoering van de overeenkomst weer mogelijk wordt.

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Amacoo BV onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomstblijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer en werkstakingen alsmede de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden geleverd of uitgevoerd teniet gaan of verloren raken zonder dat dit aan Amacoo BV kan worden toegerekend.

3. Indien Amacoo BV en de opdrachtgever c.q. de afnemer hieromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen en de uitvoering daardoor blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. In dat geval is Amacoo BV gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichtte arbeid een gemaakte kosten.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Amacoo BV is slechts aansprakelijk voor de schade aan zaken van de opdrachtgever c.q. de afnemer die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. Amacoo BV is voor deze schade niet aansprakelijk wanneer deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Amacoo BV in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

2. Amacoo BV is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de opdrachtgever c.q. de afnemer, voor zover deze niet te wijten is aan grove nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van  Amacoo BV , haar personeel, haar ondernemers of haar leveranciers, bij het uitvoeren van de opdracht.

3. De aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid wordt echter beperkt tot die schade waartegen Amacoo BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg -of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever c.q. de afnemer hiermede begrepen, tegen welke risico’s de opdrachtgever c.q. de afnemer zich, zo nodig, zelf zou dienen te verzekeren, terwijl voorts de door Amacoo BV te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever c.q. de afnemer te betalen prijs.

4. Amacoo BV is slechts aansprakelijk voor de schade aan de te leveren zaken, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Amacoo BV in verband met de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

5. Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg -of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever c.q. de afnemer hiermede begrepen, tegen welk risico’s de opdrachtgever c.q. de afnemer zich zo nodig zelf zal dienen te verzekeren, terwijl voorts Amacoo BV te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden , indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever c.q. de afnemer te betalen prijs.

 

Artikel 14. Niet afgehaalde/afgenomen zaken

1. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemerzaken die Amacoo BV van de opdrachtgever c.q. de afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden, heeft Amacoo BV het recht om 1 maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijk ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever c.q. de afnemer te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan de opdrachtgever c.q. de afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan Amacoo BV toekomende vorderingen, opslagkosten en overige aanverwante daaronder begrepen.

2. Het risico voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken komt, vanaf het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever c.q. de afnemer ter beschikking zijn gesteld, volledig voor rekening van de opdrachtgever c.q. de afnemer.

3. In geval van afroepcontracten met een vastgestelde afname hoeveelheid per jaar dienst afnemer , opdrachtgever Amacoo op de hoogte te brengen van het niet realiseren van contractuele afspraken. Amacoo is, indien artikelen klant-specifiek op voorraad zijn geproduceerd, overgaan tot verzending en facturering van de goederen.

 

Artikel 15. Betalingswijze

1. Betaling geschied op voorhand via de daarvoor beschikbare betalingsmethoden Ideal, Paypal & Credit Card betalingen. Alleen met deze betalingen kunnen de scherpe prijzen worden gerealiseerd. Afwijking van deze methoden kan resulteren in hogere prijsstelling.

2. Met specifieke klanten kan een afwijkende betalingsafspraak worden afgesproken. In beginsel dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Amacoo BV aan te wijzen bank -of girorekening. Amacoo BV is gerechtigd, te hare beoordeling 2% kredietbeperking aan de koper in rekening te brengen, die bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in mindering gebracht mag worden.

2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever c.q. de afnemer van rechtswege in verzuim en vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen.

 

Artikel 16. In gebreke blijven van de opdrachtgever c.q. de afnemer

1. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer met de betaling binnen 14 dagen van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Amacoo BV is verschuldigd, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente vermeerderd met 6% verschuldigd. Amacoo BV kan in elk geval aanspraak maken op een minimum van 8%.

Bij niet tijdige betaling van een termijn factuur is Amacoo BV gerechtigd om de totale opdrachtsom ineens opeisbaar te stellen. Hetgeen hiervoor en hierna in dit artikel is gesteld is dan op het totaalbedrag van toepassing.

2. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet tijdig betaald, dat wil zeggen niet binnen 14 dagen, is Amacoo BV gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien Amacoo BV tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever c.q. de afnemer. Amacoo BV is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Hierbij geldt een minimaal bedrag van € 175,00.

 

Artikel 17. Zekerheid

1. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst voldoet, of Amacoo BV gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever c.q. de afnemer het aan Amacoo BV toekomende niet, of niet tijdig, zal betalen, is Amacoo BV gerechtigd om van de opdrachtgever c.q. de afnemer genoegzame zekerheid, middels het stellen van een bankgarantie, te verlangen. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer in gebreke blijft met het stellen van de door Amacoo BV verlangde genoegzame zekerheid, is Amacoo BV bevoegd, hetzij de levering/uitvoering van het werk op te schorten, hetzij de levering/het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

2. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, is Amacoo BV zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Amacoo BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar recht om van de opdrachtgever c.q. de afnemer betaling te vorderen van de koopsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten.

 

Artikel 18. Reclamaties of klachten

1. De opdrachtgever c.q. de afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Amacoo BV ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

2. Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

3. De opdrachtgever c.q. de afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Amacoo BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

4. Garantie wordt alleen verstrekt op zaken waarvoor een fabrieksgarantie geldt en deze zijn nooit verdergaand dan de door de desbetreffende fabrikant of leverancier geformuleerde garantiebepalingen.

 

Artikel 19. Ontbinding

1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever c.q. de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Amacoo BV richt, zal hij te allen tijde eerst Amacoo BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever c.q. de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

2. De opdrachtgever c.q. de afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

3. Indien Amacoo BV instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever c.q. de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Amacoo BV verrichte prestaties en heeft Amacoo BV onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is in beginsel Nederlands Recht van toepassing.

2. Geschillen die tussen Amacoo BV en afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Leeuwarden

 

Artikel 21. Ruilen en retourneren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

2. De consument zal het door hem ontvangen product derhalve in de staat waarin hij het heeft ontvangen moeten retourneren aan de ondernemer. Artikel dient compleet en zonder gebruikerssporen of schade retour gestuurd te worden. Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan is de consument gehouden tot schadevergoeding van minimaal 15% over het aankoopbedrag van het product voor zover de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4. Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Ondernemer adviseert de consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

5. Ongefrankeerde pakketten, pakketten waarbij afzender of ordernummer ontbreekt of pakketten waarin items beschadigd zijn worden niet in behandeling genomen door ondernemer. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Pakketten dienen verpakt te worden in een deugdelijke doos of envelop.

6. De verzendkosten van retournering worden bij ruilen niet vergoedt door de ondernemer. Er worden daarentegen geen nieuwe verzendkosten berekend voor het opsturen van het nieuwe product. Indien er een verschil is in aankoopprijs tussen de geruilde producten zal deze verrekend worden. Bij een defect of fabrieksfouten, zullen de verzendkosten voor het retour sturen wel vergoedt worden door de ondernemer.

7. Goederen die op aanvraag/ op maat zijn geproduceerd, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 22. Kopen op afstand

1. De consument heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.